Email icon info@duosshop.pl
  • Skontaktuj się z nami pocztą 24/7.
  • Na pewno odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Szukam
Wpisz szukaną frazę
Marki
(
)
Produkty
(
)

Warunki handlowe

Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu Internetowego DUOS


Warunki handlowe regulujące stosunki między operatorem / sprzedawcą 

a klientem / kupującym

(zwane dalej "OWH")

 

Wprowadzenie


1. Sprzedawcą sklepu internetowego DUOS jest Luxury Eyewear SK, s.r.o., z siedzibą w Bratysławie, Adres: Ulica 29. Augusta 36/A, 81109 Bratislava. Miejscem prowadzenia działalności sprzedającego jest Pribinova 8, 811 09 Bratysława - dzielnica miasta Stare Miasto. REGON: 50322729, NIP: 2120282109, NIP-UE.: SK2120282109 


2. Kupującym w sklepie internetowym jest każda osoba fizyczna lub prawna, która przesyła elektroniczny formularz z zamówieniem towaru.


3. Kupujący jest osobą fizyczną, która dokonuje zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego w domenie www.duos.sk i nie obsługuje tych towarów w celu wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej. 


Kontakt:


Email: info@duosshop.pl 

Tel: +421 919 368 390


Zamówienie towarów w sklepie internetowym sprzedawcy


1. Kupujący zamawia towar u Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na www.duos.sk


2. Opis towarów, ich właściwości, dostępność na stanie, ich cenę podano w sklepie internetowym.


3. Zakup towarów za pośrednictwem sklepu internetowego podlega rejestracji. Po rejestracji, wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny zostanie dostarczona Kupującemu na adres e-mail podany podczas rejestracji. Kupujący, klikając na link, aktywuje swoje konto w sklepie internetowym. Po udanej rejestracji Kupujący będzie miał dostęp do swojego konta, za pośrednictwem którego zakupy będą zgłaszane w sklepie internetowym. 


4. Kupujący zamawia u Sprzedającego towar za pośrednictwem sklepu internetowego, postępując zgodnie z instrukcjami w tym sklepie internetowym.


5.  Po naciśnięciu przycisku "DO KOSZYKA" dla towarów, zamówiony towar jest automatycznie dodawany do koszyka zakupów kupującego. Koszyk zakupowy Kupującego jest dostępny do oglądania w dowolnym momencie podczas tworzenia Zamówienia.


6. Z punktu widzenia koszyka Kupujący wybiera również środek transportu zgodnie z możliwościami oferowanymi przez Sprzedawcę. Cena transportu według wybranego środka transportu jest doliczana do cen za poszczególne towary, VAT itp., jeżeli Sprzedawca dopuszcza transport towarów w kilku trybach.


7. Kupujący wypełnia zamówienie, naciskając przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Wysyłając zamówienie, naciskając "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", Kupujący potwierdza również, że został poinformowany o cechach towarów i łącznej cenie towaru, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy .


8. Po utworzeniu Zamówienia, to Zamówienie zostanie zarejestrowane w systemie sklepu internetowego. Sprzedawca wyśle na adres e-mail kupującego użyty podczas rejestracji:

- potwierdzenie Zamówienia wraz z informacją o Zamówieniu,

- OWH.

- Procedura składania reklamacji 


9. Dostarczając potwierdzenie otrzymania Zamówienia, umowa kupna jest uważana za zamkniętą, której przedmiotem jest dostawa w zamówieniu określonych towarów za wymienioną  cenę.


Odstąpienie od umowy


1. Klient – konsument, który zawarł umowę na odległość lub od umowę poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. Przyjmuje się, że towar został przejęty przez konsumenta w czasie, gdy konsument lub strona trzecia przez niego wskazana, inna niż przewoźnik przejmuje wszystkie części zamówionego towaru lub:


a) towary zamówione przez konsumenta w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, w momencie odbioru towaru dostarczonego ostatnie,

b) towary składające się z kilku części lub części po przejęciu ostatniej części lub ostatniego kawałku,

c) towary są dostarczane wielokrotnie przez określony czas, w momencie odbioru pierwszego dostarczonego towaru.


2. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy ze sprzedawcą w formie papierowej lub w formie rejestracji na innym trwałym nośniku; jeżeli umowa została zawarta werbalnie, jednoznacznie sformułowane oświadczenie konsumenta wyrażające wolę odstąpienia od umowy ("ogłoszenie o odstąpieniu") jest wystarczające, aby zastosować prawo konsumenta do odstąpienia. Konsument może skorzystać z formularza wypłaty wysłanego do konsumenta pocztą elektroniczną po otrzymaniu zamówienia, jak określono w załączniku do niniejszych OWH.


3. Okres karencji uważa się za utrzymany, jeżeli ogłoszenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane do sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu. W przypadku wątpliwości dotyczących dostawy, oświadczenie o odstąpieniue od umowy uważa się za dostarczone po upływie terminu danej metody dostawy, jeżeli konsument jest w stanie udowodnić swoją wysyłkę na adres podany przez sprzedającego lub na adres zmiany o której został należycie powiadomiony konsument po zawarciu umowy przez sprzedającego. Jeżeli przesyłka pocztowa zawierająca ogłoszenie o odstąpieniu nie może zostać dostarczona do sprzedawcy z przyczyn określonych w przepisach szczególnych, ogłoszenie o odstąpieniu uważa się za doręczone w dniu przekazania sprzedawcy na wyżej wskazany adres.


4. W przypadku gdy konsument odstąpi od umowy, wszelkie dodatkowe umowy dotyczące umowy, z których konsument zrezygnował, zostają od razu anulowane. Odbiorca nie może żądać żadnego zwrotu kosztów ani innych płatności, z wyjątkiem zwrotu dodatkowych kosztów i kosztów zwrotu towarów sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do przejęcia towarów.  Dodatkowe koszty to różnica między kosztami dostawy wybranymi przez konsumenta a kosztami najtańszej zwykłej metody dostawy oferowanej przez sprzedawcę.


5. Ciężar dowodu w zakresie korzystania z prawa do odstąpienia od umowy jest ponoszony przez konsumenta.


6. Sprzedawca zwraca konsumentowi bez zbędnej zwłoki, w terminie 14 dni od daty dostarczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wszelkie płatności otrzymane przez niego na mocy umowy, w tym koszty transportu, dostawy i opłaty pocztowe oraz inne koszty i opłaty.


7. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu płatności na rzecz konsumenta zgodnie z poprzednim paragrafem w taki sam sposób, w jaki konsument dokonał zapłaty. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa konsumenta do uzgodnienia ze sprzedającym innej metody płatności, jeśli konsument nie ponosi dalszych opłat w związku z tym.


8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wyraźnie wybrał inną metodę dostawy jako najtańszą normalną metodę dostawy oferowaną przez sprzedawcę. Dodatkowe koszty to różnica między kosztami dostawy wybranymi przez konsumenta a kosztami najtańszej zwykłej metody dostawy oferowanej przez sprzedawcę.


9. Po odstąpieniu od umowy sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności konsumentowi przed dostarczeniem towarów do konsumenta lub do momentu, gdy konsument może udowodnić wysłanie towaru z powrotem do sprzedawcy, chyba że sprzedawca sugeruje, że on/ona dokona odbioru towarów osobiście lub za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej.


10. Konsument jest zobowiązany odesłać towar lub przekazać go sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę w celu przejęcia towaru w terminie 14 dni od odstąpienia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca proponuje odebrać towar osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną. Termin, o którym mowa powyżej, uważa się za zachowany, jeżeli towary zostały przekazane do wysyłki najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu.


11. Konsument jest uprawniony do zwrotu towarów nabytych na podstawie umowy zawartej podczas lub w związku ze sprzedażą lub do odmowy przyjęcia takich towarów do czasu zwrotu przez sprzedającego zapłaconej ceny lub przedpłaty za towar lub usługę.


12. Po wypowiedzeniu umowy, konsument ponosi tylko koszty zwrotu towarów sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do przejęcia towarów.


13. Konsument ponosi wyłączną odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów spowodowane postępowaniem innym niż to, co jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.Cena towaru, warunki płatności


1. Podane są wszystkie ceny towarów w zamówieniu oraz w sklepie internetowym, w tym podatek VAT. 

Kupujący może zapłacić zgodnie z Zamówieniem:

a) przez bramkę bankową lub

b) przelewem bankowym


2. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za tę cenę. Sprzedawca poinformował jednak Kupującego, że podmiot, w którym dokonywana jest płatność, może pobrać opłatę za zapłatę (na przykład bank pobiera opłatę za depozyt na rachunku).


3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Cenę w terminie określonym w Zamówieniu. Zwrot oznacza moment, w którym płatność zostanie zaksięgowana na rachunek Sprzedawcy.


4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Towar do Kupującego w terminie ..... dni roboczych od daty zapłaty ceny.


5. Cena towarów ustalona jest zgodnie z aktualnym cennikiem sprzedawcy opublikowanym na jego stronie internetowej. Koszty lub koszty wysyłki, dostawy, opłaty pocztowe i opakowania zostaną doliczone do ceny towaru. Całkowita cena towarów, w tym wszelkie dodatkowe koszty, zostanie podana w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Preferowane (działania) ceny towarów są wyraźnie oznaczone symbolami (np. "Sprzedaż"). Preferowana cena ma miejsce do wyczerpania zapasów lub w okresie preferencyjnej ceny, o której operator informuje kupującego.


6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione dostawy towarów spowodowane przez kuriera (poczta, kurier) lub niewłaściwy adres klienta. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze towaru i potwierdzenia swoim podpisem odbioru towaru na podanym dowodzie. Jeżeli przesyłka jest widocznie uszkodzona lub zniszczona, klient jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z operatorem bez odbioru towaru.


Zamówienie towaru w Sklepie 


1. Jeżeli towar kupującego nie znajdują się w Sklepie Sprzedawcy lub w Zapasie Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość zamówienia tego przedmiotu bezpośrednio u Sprzedającego.


2. Kupujący i sprzedający piszą zamówienie z obowiązkem zapłaty, znajdziesz TUTAJ


3. Na podstawie zamówienia z obowiłzkem zapłaty, Kupujący zapłaci Sprzedającemu depozyt w wysokości ...% ceny zakupu towarów. Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i terminowego odbioru zamówionego towaru, a Sprzedawca zobowiązany jest do prawidłowego i terminowego dostarczenia zamówionego towaru.


4.    W przypadku, gdy kupujący nie odbierze towaru i jakiekolwiek dalsze starania sprzedającego o dostarczenie zamówionego towaru do kupującego nie zakończą się powodzeniem, sprzedawca ma prawo do obciążenia nabywcy kosztem 15 EUR z podatkiem VAT za każdy dzień składowania nieodebranego towaru.


Wykonanie okularów dioptycznych w Internecie


1. Operator sklepu internetowego www.duos.sk oferuje swoim klientom usługę wykonania okularów dioptycznych w Internecie.


2. Wykonanie okularów dioptycznych za pośrednictwem sklepu internetowego podlega rejestracji. Po rejestracji, wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny zostanie dostarczona  Kupującemu na adres e-mail podany podczas rejestracji. Kupujący, klikając na link, aktywuje swoje konto w sklepie internetowym. Po udanej rejestracji Kupujący będzie miał dostęp do swojego konta, za pośrednictwem którego zakupy będą zgłaszane w sklepie internetowym. 


3. Kupujący zamawia towar u Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego, postępując zgodnie z instrukcjami w tym sklepie internetowym.


4. Po naciśnięciu przycisku "DO KOSZYKA" dla towarów, zamówiony towar jest automatycznie dodawany do koszyka zakupów kupującego. Koszyk zakupowy Kupującego jest dostępny do oglądania w dowolnym momencie podczas tworzenia Zamówienia.


5. Z punktu widzenia koszyka Kupujący wybiera również środek transportu zgodnie z możliwościami oferowanymi przez Sprzedawcę. Cena za transport według wybranego środka transportu jest doliczana do cen za poszczególne towary, VAT itp., Jeżeli Sprzedawca dopuszcza transport Towarów w kilku trybach.


6. Kupujący wypełnia zamówienie, naciskając przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Wysyłając zamówienie, naciskając "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", Kupujący potwierdza również, że został poinformowany o cechach towarów i łącznej cenie towarów, którę Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy .


7. Po utworzeniu Zamówienia to Zamówienie zostanie zarejestrowane w systemie sklepu internetowego. Sprzedawca wyśle na adres e-mail kupującego użyty podczas rejestracji: potwierdzenie Zamówienia wraz z informacją o Zamówieniu, OWH. Procedura składania reklamacji przez sprzedawcę.


8. Dostarczając potwierdzenie otrzymania Zamówienia, umowa kupna jest uważana za zamkniętą, a dostawa w podanym zamówieniu za cenę podaną w tym dokumencie jest przedmiotem.


9. Kupujący - Konsument zauważa, że okulary dioptyczne będą dostosowane do konkretnych wymagań jednego kupującego, dlatego są dostosowane do potrzeb, a zatem nie mogą odstąpić od umowy, nie są objęte niniejszymi OWH w części regulującej odstąpienie.


Postanowienie Końcowe


1. Stosunki prawne osób nie regulowanych niniejszymi OWH są regulowane w szczególności przez przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa nr 102/2014 Dz. w sprawie ochrony konsumenta w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz w sprawie zmiany niektórych ustaw, ustawa nr 250/2007 Coll. w sprawie ochrony konsumenta po poprawkach, i tak dalej.


2. Warunki gwarancji podlegają procedurze reklamacyjnej. Operator i producent nie udzielają dodatkowej gwarancji jako gwarancji ustawowej. Roszczenia dotyczące towarów, w tym informacje dla konsumentów dotyczące alternatywnego rozstrzygania sporów, zostały szczegółowo opisane w Procedurze Reklamacyjnej, którą można znaleźć TUTAJ.


3. Operator ma etyczny kodeks postępowania, do którego przestrzegania zobowiązuje się. Konsument może zapoznać się z niniejszym kodeksem bezpośrednio w firmie.


Kontakt Słowackiej Inspekcji Handlowej:


Główny Inspektorat Słowackiej Inspekcji Handlowej, z siedzibą w Bratysławie, P.O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratysława, fax: 02/58272132.


Załączniki:


Załącznik nr. 1: Procedura składania reklamacji

Załącznik nr. 2: Ogłoszenie o zastosowaniu prawa do odstąpienia przez kupującego