Email icon info@duosshop.pl
 • Skontaktuj się z nami pocztą 24/7.
 • Na pewno odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Szukam
Wpisz szukaną frazę
Marki
(
)
Produkty
(
)

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie


Artykuł I.

Podstawowe przepisy


Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt 7 regulaminu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (GDPR), jest Luxury Eyewear SK, sro, z siedzibą Dunajská 3, 811 08 Bratislava, (zwana dalej "administratorem").

Dane kontaktowe operatora to: adres pocztowy: Dunajská 3, 811 08 Bratislava– dzielnica  Stare Miasto, email: info@duos.sk


Dane osobowe to dane dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie ogólnego identyfikatora, innego identyfikatora, jak na przykład imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji lub identyfikator online, albo na podstawie jednej lub więcej liczby cech, lub cech, które stanowią jego fizyczną tożsamość, tożsamość fizjologiczną, tożsamość genetyczną, tożsamość psychiczną, tożsamość mentalną, tożsamość ekonomiczną, tożsamość kulturową lub tożsamość społeczną.

Artykuł II.

Źródła przetwarzanych danych osobowych, podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych


Administrator przetwarza dane osobowe, które mu podasz lub informacje osobiste, które uzyskał na podstawie realizacji zamówienia i są one niezbędne do wykonania zamówienia.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) realizacja umowy pomiędzy Tobą a administratorem, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 punkt. b) GDPR,
b) uzasadniony interes Administratora w zakresie marketingu bezpośredniego (wysyłania ogłoszeń biznesowych i biuletynów), zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt. f) GDPR,
c) Twoja zgoda na przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego (wysyłanie ogłoszeń biznesowych i biuletynów), zgodnie z artykułem 6 ust. 1 punkt. a) GDPR w przypadku, gdy nie doszło do zamówienia towarów lub usług.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Twojego zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków, wynikających ze stosunku umownego między Tobą a Administratorem; dane osobowe są wymagane do pomyślnego zakończenia zamówienia (tytuł, imię, nazwisko, stały adres / adres dostawy, adres e-mail i kontakt telefoniczny). Dostarczenie takich danych osobowych jest warunkiem wstępnym zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub zrealizowanie umowy przez Administratora.

Artykuł III.

Czas przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe:

 • przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a Administratorem oraz korzystania z praw wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 5 lat od rozwiązania stosunku umownego);
 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przez maksymalnie 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

Artykuł IV.

Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcami danych osobowych są osoby zajmujące się dostawą towarów, realizacją płatności wynikających z umowy, osoby świadczące usługi w ramach e-sklepu oraz inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego, osoby świadczące usługi marketingowe.

Operator nie zamierza dostarczać danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.

Artykuł V.

Prawa osoby zainteresowanej - Twoje prawa

Zgodnie z warunkami GDPR, masz:

 • prawo dostępu do twoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, pod warunkiem, że dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których zostały uzyskane lub zostały przetworzone w inny sposób; osoba zainteresowana wycofuje zgodę, na mocy której odbywa się przetwarzanie, osoba zainteresowana sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. II ust. 11, dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem, podstawą do usunięcia jest wypełnienie obowiązku prawnego, rozporządzenia szczególnego lub traktatu międzynarodowego wiążącego Republikę Słowacką lub dane osobowe zostały uzyskane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego osobie młodszej niż 16 lat,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że ich przetwarzanie jest konieczne: korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; wywiązanie się z obowiązku przewidzianego w ustawie, specjalnym rozporządzeniu lub umowie międzynarodowej wiążącej dla Republiki Słowackiej lub w celu wykonania zadania polegającego na świadczeniu usług publicznych lub wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi, ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego, w celu archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, w przypadku gdy jest prawdopodobne, że prawo do odstąpienia nie pozwoli lub poważnie wpłynie na osiągnięcie celów takiego przetwarzania lub udowodnienia, zastosowania lub obrony roszczeń prawnych.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zapewnia to poprawność danych osobowych w wyniku sprzeciwu zgodnie z art. II. ust. 11, w okresie umożliwiającym administratorowi weryfikację dokładności danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a dana osoba domaga się ograniczenia ich wykorzystania zamiast usunięcia danych osobowych; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do przetwarzania, ale wymaga od danej osoby udowodnienia, zastosowania lub obrony roszczeń; dana osoba sprzeciwiła się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawa podmiotu gospodarczego do czasu, gdy weryfikacja lub uzasadnione powody ze strony administratora będą miały pierwszeństwo przed uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą;
 • prawo do przenoszenia danych (tj. do uzyskania danych osobowych, które dostarczył operatorowi i ma prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi w formacie przyjaznym dla użytkownika i przeznaczonym do odczytu maszynowego, pod warunkiem, że dane osobowe zostały uzyskane na podstawie zgody podmiotu danych lub umowy, a przetwarzanie odbywa się za pomocą środków automatycznych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego konkretną sytuacją w dowolnym momencie;
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych było oparte na tym tytule prawnym w dowolnym momencie;
 • prawo do złożenia skargi do Biura Ochrony Danych, jeśli uważasz, że Twoja prywatność została naruszona.

Artykuł VI.

Przepisy szczegółowe
 
Administrator oświadcza, że podjął wszelkie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony danych osobowych, w szczególności środki techniczne w celu zabezpiczenia miejsc przechowywania danych i przechowywania danych osobowych w formie pisemnej.

Administrator oświadcza, że dane osobowe są dostępne wyłącznie dla osób przez niego upoważnionych.

Artykuł VII.
Przepisy końcowe

Przesyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że znasz politykę prywatności.