Telephone icon +421 905 723 146
  • Skontaktuj się z eshopem: +421 905 723 146 (Pon - Pt, 8:00 - 16:00)
  • Oddział Bratysława: +421 919 289 843 (Pon - Niedz, 10:00-20:00)
  • Oddział Praha: +420 702 003 704 (Pon - Niedz, 09:00-21:00)
Email icon info@duosshop.pl
  • Skontaktuj się z nami pocztą 24/7.
  • Na pewno odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Szukam
Wpisz szukaną frazę
Marki
(
)
Produkty
(
)

Zwrot towary

Luxury Eyewear SK, sro, z siedzibą Pri Suchom Mlyne 3900/31, 811 04

Bratysława - dzielnica Starego Miasta

Tel. kontakt: +421 919 288 038

Email:  info@duos.sk


Przepisy wstępne


1. Administratorem (sprzedawcą) sklepu internetowego i tradycyjnego DUOS jest spółka Luxury Eyewear SK, s.r.o., z siedzibą Pri Suchom mlyne 3900/31, 811 04, Bratysława - dzielnica miasta Stare Miasto, numer REGON: 50 322 729 zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Bratysławie I, Sąd Rejonowy, w sekcji: Sro, w aktach nr 111454 / B.


2. Zamawiającym (kupującym) w sklepie internetowym i tradycyjnym jest każda osoba fizyczna lub prawna, która wysyła formularz elektroniczny z zamówieniem towaru (produktu / produktów).


3. Procedura składania reklamacji reguluje stosunki prawne między administratorem a zamawiającym, przy rozpatrywaniu reklamacji dotyczących prawidłowości i jakości towarów i usług świadczonych przez administratora.


4.  Reklamacje na potrzeby niniejszej procedury reklamacji oznaczają wykorzystywane przez zamawiającego prawo związane z odpowiedzialnością za wady towarów lub usług świadczonych na rzecz zamawiającego, za które uznawana jest określona naprawa lub rekompensata za wadliwe wykonanie lub niezrealizowanie przedmiotu umowy.


Procedura rozpatrywania reklamacji.

1. Okres gwarancji rozpoczyna się po odebraniu przedmiotu przez kupującego. Sprzedawca nie zapewnia gwarancji dłuższej niż przewidziana przez prawo.


2. W przypadku wady, którą można usunąć, kupujący ma prawo do tego, by została ona usunięta bezpłatnie, terminowo i prawidłowo. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.


3. Zamiast usunięcia wady, kupujący może zażądać wymiany towaru lub jeżeli wada dotyczy tylko części towaru - wymiany części, jeśli sprzedawca nie poniesie nieproporcjonalnych kosztów w stosunku do ceny towaru lub charakteru wady.


4. Sprzedający może zawsze zamiast usuwania wady wymienić wadliwy przedmiot na przedmiot bez wad, jeśli nie spowoduje to poważnych trudności dla kupującego.


5. Jeśli wystąpi wada, której nie można usunąć i uniemożliwia ona prawidłowe użytkowanie rzeczy, to kupujący ma prawo do wymiany przedmiotu lub do odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, jeśli wady są możliwe do usunięcia, lecz kupujący nie może prawidłowo użytkować przedmiotu z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad.


6. W przypadku innych nieusuwalnych wad kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki od ceny przedmiotu. Jeżeli przedmiot jest sprzedawany po niższej cenie lub używany przedmiot ma wadę, za którą odpowiada sprzedający, kupujący ma prawo do odpowiedniego rabatu zamiast prawa do wymiany przedmiotu.

7. W rozumieniu niniejszej Procedury Reklamacji, uprawniona osoba może złożyć reklamację osobiście, w formie pisemnej lub e-mailem w okresie 24 miesięcy od zakupu towaru.


8.  Ze zgłaszanej reklamacji musi w jasny sposób wynikać w szczególności:

• oznaczenie kupującego (imię, nazwisko, stały adres),

• przedmiot reklamacji lub czego domaga się kupujący,

• oznaczenie sprzedawcy,

• data złożenia reklamacji,

• podpis kupującego


Terminy


1. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi nie więcej niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Sprzedający wydaje kupującemu potwierdzenie zgłoszenia reklamacji. Jeżeli reklamacja jest zgłaszana za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej, sprzedający ma obowiązek natychmiast dostarczyć kupującemu potwierdzenie zgłoszenia reklamacji; jeżeli nie można natychmiast dostarczyć potwierdzenia, musi ono zostać doręczone bez zbędnej zwłoki, najpóźniej wraz z dokumentem o rozpatrzeniu reklamacji; nie trzeba doręczać potwierdzenia zgłoszenia reklamacji, jeśli kupujący ma możliwość udowodnienia zgłoszenia reklamacji w inny sposób.


2. Pod pojęciem złożenia reklamacji rozumie się dzień złożenia reklamacji przez kupującego. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się:

• w przypadku przesyłek pocztowych - dzień doręczenia reklamacji na adres siedziby sprzedawcy,

• przy doręczeniu osobistym - data na kopii reklamacji, za pomocą której sprzedający potwierdza zgłoszenie reklamacji,

•, jeśli dostarczono pocztą elektroniczną - dzień dostarczenia wiadomości elektronicznej na adres e-mail sprzedającego.


3. Jeśli kupujący zgłasza reklamację, to sprzedawca lub wyznaczony przez niego pracownik lub wyznaczona osoba jest zobowiązany do pouczenia kupującego o jego prawach wynikających z przepisów ogólnych i na podstawie decyzji kupującego dotyczącej tego, z którego z tych uprawnień skorzysta, jest on zobowiązany do określenia niezwłocznie sposobu, w jaki reklamacja będzie rozpatrzona, w skomplikowanych przypadkach, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy wymagana jest złożona ocena techniczna stanu produktu lub usługi, nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po określeniu sposobu rozpatrzenia reklamacji reklamacja jest natychmiast rozpatrywana, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozpatrzona później nie może to trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo do wymiany produktu na nowy produkt.


4. Jeśli kupujący zgłosił reklamację w ciągu pierwszych 12 miesięcy po dokonaniu zakupu, sprzedawca może odrzucić reklamację wyłącznie na podstawie opinii biegłego; bez względu na wynik ekspertyzy sprzedawca nie może żądać od kupującego zapłaty kosztów ekspertyzy ani innych kosztów związanych z opinią biegłego. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć kupującemu kopię opinii biegłego uzasadniającej odrzucenie reklamacji nie później niż 14 dni po dniu złożenia reklamacji.


5. Jeśli kupujący złożył reklamację w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, a sprzedawca ją odrzucił, osoba, która rozpatrywała reklamację, ma obowiązek w dokumentacji reklamacji podać informację, do kogo kupujący może przesłać produkt do ekspertyzy. Jeżeli produkt zostanie przesłany do ekspertyzy do wskazanej osoby, to koszty oceny biegłego oraz wszystkie inne powiązane koszty, ponosi sprzedawca bez względu na wynik ekspertyzy. Jeżeli kupujący, w opinii biegłego uzyska potwierdzenie odpowiedzialności sprzedającego za wady, to może ponownie złożyć reklamację; podczas dokonywania oceny przez biegłego nie biegnie okres gwarancji. Sprzedawca ma obowiązek zapłacić kupującemu do 14 dni od dnia ponownego zgłoszenia reklamacji wszystkie koszty poniesione na ocenę biegłego, jak również wszystkie związane z tym uzasadnione wydatki. Ponownie zgłoszona reklamacja nie może zostać odrzucona.


6. Kupujący ma prawo skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania środka zaradczego, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez sprzedającego lub kupujący uważa, że doszło do naruszenia jego praw.


Alternatywne metody rozstrzygania sporów


1 Konsument ma prawo złożyć wniosek o alternatywne rozstrzygnięcie sporu (zwany dalej "wnioskiem") do podmiotu alternatywnego rozstrzygania sporów, jeżeli sprzedawca odpowiedział na wniosek odmownie lub nie odpowiedział na niego w terminie 30 dni od dnia jego wysłania.


2 Kupujący składa wniosek do właściwego organu alternatywnego rozstrzygania sporów. Organem ds. alternatywnego rozstrzygania sporów są Urząd Regulacji Przemysłu Sieciowego, Urząd Regulacji Łączności Elektronicznej i Usług Pocztowych oraz Słowacka Inspekcja Handlowa. Taki wniosek może zostać złożony w formie papierowej, elektronicznej lub ustnie do protokołu. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko konsumenta, jego adres, kontakt elektroniczny, kontakt telefoniczny, dokładne wskazanie sprzedawcy, pełny zrozumiały opis istotnych faktów, wskazanie, czego konsument oczekuje, datę, kiedy konsument zwrócił się do sprzedawcy z wnioskiem o środki naprawcze, włącznie z dokumentami związanymi ze sporem.


3 Alternatywne rozstrzyganie sporów rozpoczyna się w dniu doręczenia kompletnego wniosku do podmiotu alternatywnego rozstrzygania sporów, podmiot powiadamia obie strony o rozpoczęciu alternatywnego sposobu rozstrzygania sporu. Strony mają obowiązek współpracować z podmiotem alternatywnego rozstrzygania sporów. Bardziej szczegółową procedurę alternatywnego rozstrzygania sporów reguluje ustawa nr. 391/2015 Sb. w sprawie alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich i zmian niektórych ustaw.


Konkluzja


Pozostałe stosunki prawne między sprzedawcą a kupującym, które nie są wyraźnie regulowane przez niniejszą Procedurę reklamacji, podlegają odpowiednim przepisom powszechnie wiążących przepisów obowiązujących na terytorium Republiki Słowackiej.


Załącznik nr. 1: lekcja na temat wykonywania prawa konsumenta do odstąpienia od umowy


Skarga - formularz odstąpienia